O Kancelarii

Adwokat Joanna Oniśko-Gawryluk
Zdjęcie: http://dworypogranicza.pl

Kancelaria Adwokacka adwokat Joanny Oniśko-Gawryluk oferuje wszechstronne usługi prawne skierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców oraz klientów korporacyjnych
W ramach spraw prowadzonych przez Kancelarię rekomenduję rozwiązania pozwalające uniknąć prowadzenia sporów sądowych. W zdecydowanej większości przypadków w interesie prawnym a przede wszystkim biznesowym klienta leży osiągnięcie porozumienia z kontrahentami bądź przeciwnikami procesowymi.

W prowadzonej obsłudze prawnej przedstawiam na wstępie rzetelną ocenę sytuacji oraz ryzyko prawne prowadzonej sprawy, mając na uwadze przede wszystkim realizację interesów klienta. Staram się prowadzić sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego rozwiązania problemów klienta. Zapewniam swoim klientom dyskrecję, elastyczność w zakresie ustalania czasu świadczonych usług oraz życzliwą i miłą atmosferę. Staram się dostosowywać do potrzeb klientów świadcząc usługi na terenie całego kraju, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków komunikacji, w tym doradzając za pośrednictwem poczty elektrycznej.

Największym atutem Kancelarii jest indywidualne podejście do klienta, sumienność oraz profesjonalizm. Klienci mogą spodziewać się nie tylko pełnego zaangażowania w prowadzone sprawy, ale również przejrzystych i nie budzących wątpliwości warunków współpracy.

Dokładam wszelkich starań, by każdy klient czuł zainteresowanie własną sprawą oraz miał możliwie nieograniczony kontakt w ramach świadczonych usług.

Usługi

 • Prawo cywilne

  • Reprezentacja stron w postępowaniu sądowym (procesowym i nieprocesowym)
  • sporządzanie powództw o zapłatę
  • sporządzanie powództw i wniosków z zakresu prawa rzeczowego (sprawy o zasiedzenie, ustanowienie służebności gruntowych oraz ich zniesienie, postępowanie wieczystoksięgowe)
  • powództwa o odszkodowanie i zadośćuczynienie
  • sporządzanie i redagowanie projektów umów
  • reprezentowanie interesów stron w postępowaniu spadkowym (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku)
 • Prawo karne

  • obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego
  • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym
  • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
  • reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego
  • wnoszenie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie oskarżyciela prywatnego
  • wnoszenie zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania
  • wnioskowanie o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • Prawo rodzinne

  • sprawy o rozwód i separację
  • powództwa o alimenty (podwyższenie i obniżenie alimentów)
  • powództwa o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
  • zniesienie wspólności majątkowej
  • podział majątku
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
  • ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi
  • ubezwłasnowolnienie i opieka
 • Prawo pracy

  • reprezentowanie interesów klienta na etapie przedsądowym
  • reprezentowanie interesów klienta na etapie postępowania sądowego
  • powództwa o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy
  • odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
  • powództwa o zapłatę wszelkich roszczeń ze stosunku pracy
  • reprezentowanie stron w sprawach nadużyć w stosunku pracy (w tym mobbing)
 • Prawo administracyjne

  • reprezentowanie interesów stron w postępowaniu przed organami administracji publicznej
  • środki odwoławcze od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych;
  • reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Odszkodowania

   Adwokat Joanna Onśko-Gawrylyk posiada bogate doświadczenie w zakresie uzyskiwania odszkodowań. Kancelaria świadczy usługi na każdym etapie procesu dochodzenia należnych roszczeń, zaczynając od analizy sprawy, poprzez etap przedsądowy aż do uzyskania prawomocnego wyroku w postępowaniu sądowym.
   Kancelaria zajmuje się m. in. :

  • odszkodowania za szkody na osobie
  • odszkodowania za szkody na mieniu
  • odszkodowaniami za szkody komunikacyjne
  • odszkodowaniami za błędy w sztuce lekarskiej
  • zadośćuczynieniami za doznane krzywdy

Cennik

Koszty adwokackie
Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem.
Zależna jest od rodzaju sprawy, stopnia skomplikowania, przewidywanego czasu trwania oraz ilości materiałów do przeanalizowania. Wycena sprawy jest bezpłatna.
W zakresie obsługi Przedsiębiorców istnieje również możliwość określenia wynagrodzenia na zasadzie ryczałtu za godzinę, dzień, tydzień, miesiąc obsługi prawnej w zależności od zakresu potrzeb Przedsiębiorcy.

Zapraszam do współpracy

Kontakt

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Joanna Oniśko – Gawryluk

ul. Lipowa 29, 15-424 Białystok

NIP: 9662047063
REGON: 367278283

tel. 502 618 819
joanna.onisko@adwokatura.pl